Kiểm soát sinh học

Cùng đối tác Koppert, chúng tôi cung ứng nhiều tác nhân kiểm soát sinh học (thiên địch) giúp nông hộ kiểm soát dịch bệnh một cách toàn diện và bền vững. Bằng cách này, nông hộ vừa có thể canh tác an toàn, vừa có thể duy trì, cải thiện chất lượng sản phẩm.

CÁC SẢN PHẨM KIỂM SOÁT SINH HỌC HIỆN CÓ:

Swirskii

Amblyseius swirskii

Spical

Neoseiulus californicus

Spidex

Phytoseiulus persimilis

Entonem

Steinernema feltiae

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Vì một thế giới bền vững, chúng ta cần tìm đến những phương cách an toàn và lành mạnh. Chúng tôi tin rằng lời giải cho những thách thức hiện hữu trong nông nghiệp luôn sẵn có trong tự nhiên. Bằng cách ‘hợp tác’ với tự nhiên và giúp Trái đất dần trở về điểm cân bằng, chúng tôi tối ưu hóa thiên địch để chống lại sâu bệnh, ong vò vẽ để thụ phấn, vi sinh vật và các kích thích sinh học để hỗ trợ, bảo vệ và tăng cường đề kháng cho cây trồng. Cải thiện “sức khỏe” cây trồng cần được tối ưu toàn diện từ thân đến rễ.

Và nhiều giải pháp khác!

Nhiều phương pháp kiểm soát sinh học mới đang được đăng ký sử dụng. Chúng tôi hy vọng có thể sớm cung ứng thêm nhiều sản phẩm kiểm soát sinh học mới.

viVI